•  

      

   • Historia szoły                                                   

    Rok 1960  - powołanie dwuletniej Szkoły Przysposobienia Rolniczego

    Rok 1977-78 - remont i adaptacja byłego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej na cele szkolne dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Rolniczej

    Rok 1987-88 - budowa Garaży Szkolnych

    Rok 1993 - uruchomienie Liceum Zawodowego

    Rok 1994 - rozpoczęcie rozbudowy Szkoły

    Rok 1996  - utworzenie Technikum Hodowli Koni i oddanie do użytku części dydaktycznej szkoły oraz pierwsza studniówka i matura w naszej szkole - profil rolniczy

    Rok 1997 - powołanie Liceum Agrobiznesu i utworzenie decyzją Ministra Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Żarnowcu

    Rok 1998 - rozpoczęcie współpracy ze Szkołą Rolniczą w Minogoszczy na Ukrainie, wymiana uczniów. Udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

    Rok 1998 - utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego

    Rok 1999  - uruchomienie trzyletniego Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Ponowny udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

    2000 -  doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne

    Rok 2001 - udział szkoły w programie Leonardo da Vinci i wyjazd młodzieży na praktyki do Włoch. Pierwsze studniówki i pierwsza matura profilu Technikum Hodowli Koni

    Rok 2002 - pierwsza studniówka dla profilu Agrobiznes. Pierwsza matura w Technikum dla Dorosłych. Pierwsza matura profilu Agrobiznes

    Rok 2003 - rozpoczęcie programu Socrates Comenius. Nowa pracownia komputerowa ufundowana przez MENiS.

    Rok 2004  - oddanie do użytku hali sportowej dla potrzeb szkoły.

    Rok 2005  - oddanie do użytku drugiej pracowni komputerowej ufundowanej przez EFS.

    Rok 2007 - oddanie do użytku pracowni chemicznej.

    21 kwietnia 2009  - nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład ZSRCKU.

    Rok 2009 - ZSRCKU organizatorem XIII Finału Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.

    Lata 2009 - 2011 - dział ZSRCKU w programie Sokrates Comenius: "Duma i Uprzedzenia" - pokonywanie stereotypów. Wyjazd młodzieży do Belgii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Czech, Turcji, Szwecji.

    Rok 2010 - powstanie sekcji Ju-Jitsu; sukcesy reprezentantów szkoły na arenie krajowej i europejskiej.

    Rok 2010 - rozpoczęcie budowy hali maszyn.

    Rok 2011- realizacja projektu Leonardo da Vinci- „Horse Breeding in Polish- Norwegien”. Cykl wizyt studyjnych  w naszej szkole uczniów i nauczycieli z szkoły rolniczej w Tana  z Norwegii.

    Rok 2011 - cykliczne wizyty uczniów szkół resortu rolnictwa z Francji w naszej szkole

    Rok 2012 - oddanie do użytku hali maszyn.

    Rok 2013 -  realizacja projektu „Agro na 6”. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych wraz z wyjazdami studyjnymi do Hiszpanii, Włoch i Czech.

    Rok 2013 - realizacja projektu „Leonardo da Vinci”- Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej . Wyjazdy młodzieży na staże do niemieckiego ośrodka DEULA Hideheim.

    Rok 2015 - ZSRCKU organizatorem XIX Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

    Rok 2017 - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu staje się szkołą ministerialną, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który staje się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły.

    Wykonane zostają następujące inwestycje:
    - zakup sprzętu komputerowego
    - odnowienie pomieszczeń szkolnych
    - zakup samochodu osobowego przeznaczonego do nauki jazdy
    - zakup ciągnika rolniczego przystosowanego do nauki jazdy
    - przebudowa miejsca postojowego na samochody osobowe
    - zakup wraz z dostawą 4-skibowego pługa
    - zakup urządzenia diagnostycznego do ciągników i maszyn rolniczych z możliwością diagnostyki samochodów osobowych
    - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych tokarki CNC oraz frezarki
    - zakup pomocy dydaktycznej - przyczepy 12T

    Rok 2018 - rozpoczęcie projektu „Nasza jakość – Twoją szansą na rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu". Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, odbycie staży uczniowskich  w zakładach pracy oraz doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne: utworzenie i wyposażenie certyfikowanej spawalni, doposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz pracowni weterynarii

    Rok 2018 - oddanie do użytku pracowni weterynarii.

    Rok 2019 - oddanie do użytku szatni.

    Rok 2019 - nawiązanie współpracy z ambasadą amerykańską dla upamiętnienia śmierci na terenie Żarnowca amerykańskiego dyplomaty, poety i filozofa Jola Barlowa.

    Rok 2019 - rozpoczęcie projektu Erazmus+ „Nasze wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe”. Wyjazdy i wizyty studyjne do Węgier oraz Słowenii.