• Żarnowiec 23.05.2023

    OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

    zbędnych składników majątku ruchomego

     

    Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. Dz.U.2022.998 t.j., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe  informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży tj.: Siewnik polonez

   • Żarnowiec 18.04.2023r.

    OGŁOSZENIE SPRZEDAŻY

    zbędnych składników majątku ruchomego

    Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. Dz.U.2022.998 t.j., w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe  informuje, że posiada następujące zbędne składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży tj.:

    L.p.

    Nazwa składnika

    Majątku ruchomego

    Numer inwentarzowy

    Jedn. miary

    ilość

    opis

    Wartość rynkowa

    1.  

    Siewnik polonez

    DZ. V p.33

    szt.

     1

    Rok produkcji 1997

    brak wałka  zespołów wysiewających , brak siłownika  znaczników, brak znaczników, niesprawne automatyczne zamykanie ścieżek

    2 000,00 zł

     

    1. Nazwa Sprzedającego

    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

    1. Miejsce i termin dokonania oględzin sprzedawanych składników majątku ruchomego : Oględzin składników majątku ruchomego będącego przedmiotem sprzedaży można dokonać w dni robocze w godzinach 08:00-14:00 w siedzibie Sprzedającego

    Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela : Renata Kucypera tel. 697-099-414

    1. Wymagania, jakim powinna zawierać oferta :
    1. Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
    2. Oferowana cena objęta przedmiotem sprzedaży nie może być niższa niż cena wywoławcza.
    1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty :
    1. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach opisanych :

    „OFERTA NA ZAKUP ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU ZSCKR W ŻARNOWCU”

    z adnotacją :      „NIE OTWIERAĆ PRZED 04.05.2023r. GODZ 1100

    1. Oferty należy składać do dnia 04.05.2023r. godz. 1100 w sekretariacie (pok. Nr. 2) Sprzedającego (liczy się data i godzina wpływu ofert)
    2. Termin związania z ofertą – 30 dni.
    3. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez konieczności wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
    1. Miejsce i termin przeprowadzenia procedury sprzedaży :

    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 04.05.2023r. o godz. 1130

    1. Powody odrzucenia oferty
    1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli
    1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
    2. nie zawierała danych i dokumentów, o którym mowa w pkt III, lub dane są niekompletne, nieczytelne i budzą inną wątpliwość , zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę
    1. O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony.
    1. Inne informacje
    1. Składniki majątku, będące przedmiotem sprzedaży są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do nich nie toczą się żadne postępowania, którym przedmiotem są te składniki ani nie stanowią one również przedmiotu zabezpieczenia.
    2. Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem sprzedaży.
    3. Jeśli dwóch lub więcej oferentów zaoferuje za przedmiotem sprzedaży taką samą cenę dodatkowo zostanie przeprowadzona aukcja między tymi osobami.
    4. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia procedury sprzedaży. Sprzedający wystawi fakturę VAT.
    5. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
    6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez Sprzedającego na podstawie protokołu odbioru.
    7. Wszelkie koszty, opłaty i podatki ponosi Kupujący.

     

    Formularz - ofertowy:

    Formularz_ofertowy.docx

     

     

    W imieniu Zamawiającego

    Dyrektor ZSCKR w Żarnowcu

     

     

     

   • "Uuga zbioru i sprzedaży słomy z pól będących w trwałym zarządzie  

    Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  2022 r.”

    Status : aktualne

    Autor: Renata Kucypera 

    ogloszenie_(2).pdf

    formularz_oferty_(2).docx

    wzor_umowy_sprzedaz_slomy_2022.pdf

   • „Usługa zbioru, odbiór oraz sprzedaż żyta ozimego, pszenżyta ozimego, owsa z pól będących w trwałym zarządzie  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w  2022 r.”

    STATUS: AKTUALNE

    AUTOR : RENATA KUCYPERA

    ogloszenie_(1).pdf

    formularz_oferty_(1)(1).docx

    wzor_umowy_sprzedaz_zboza_2022(1).pdf

   •  

    Treść:   OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

    ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - OPEL ASTRA

    Autor: Renata Kucypera 

    Status: Aktualne  

    Status : Zakończone

    Ogloszenie_zbedne_skladniki_OPEL_ASTRA_(1).pdf

     

   • Treść : II ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego - OPEL ASTRA

    Autor : Renata Kucypera 

    Status : Aktualne

    STATUS : ZAKOŃCZONE

    Ogloszenie_II_zbedne_skladniki_OPEL_ASTRA.pdf

   • TREŚĆ : III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - OPEL ASTRA

    AUTOR : RENATA KUCYPERA 

    STATUS : AKTUALNE

    STATUS: ZAKOŃCZONE

    Ogloszenie_III_zbedne_skladniki_OPEL_ASTRA_(1).pdf